Zdraví Global
Zdraví Global
Zdraví Global

Najpredávanejšie produkty

Obchodné podmienky

obchodné spoločnosti Ecovital international, s.r.o., IČO: 24129909, so sídlom Na Václavce 1369/24, 150 00 Praha 5, Smíchov zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, spisová značka C 181313 (ďalej len "predávajúci" alebo Ecovital international, s.r.o.") pre predaj tovaru prostredníctvom obchodu umiestneného na internetovej adrese www.zdravie-global.sk.

1.1. Tieto obchodné podmienky sú obchodnými podmienkami obchodnej spoločnosti Ecovital international, s.r.o., a upravujú v súlade s § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník (ďalej len "OZ"), vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho (ďalej len "obchodné podmienky"). Internetový obchod predávajúceho je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.zdravie-global.sk, prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu" alebo "webová stránka").

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je konečným spotrebiteľom, sa rieši podľa individuálne dohodnutých podmienok. To znamená, že predávajúci je oprávnený jednostranne odmietnuť uzatvorenie kúpnej zmluvy. O tejto skutočnosti informuje kupujúceho písomne na jeho emailovú adresu uvedenú v objednávke.

1.4. V prípade, že medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá kúpna zmluva, majú odchylné dojednania v kúpnej zmluve prednosť pred znením obchodných podmienok. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a kupujúcim.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy vrátane obchodných podmienok.

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY 

3.1. Všetka prezentácie tovaru umiestnená na webových stránkach www.zdravie-global.sk je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.

3.2. Objednávka kupujúceho uskutočnená prostredníctvom internetového obchodu www.zdravie-global.sk je záväzným návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Pre objednanie tovaru kupujúci vyplní objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu, ktorý obsahuje najmä informácie o objednávanom tovare, o cene tovaru, spôsobe úhrady kúpnej ceny, o nákladoch spojených s dodaním tovaru. Predávajúci potvrdí bezodkladne prijatia objednávky prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom toto potvrdenie nie je akceptáciou predávajúceho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

3.3. Kupujúci má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania tovaru. Zrušenie objednávky je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť prostredníctvom e-mailu alebo telefónu.

3.4. Kúpna zmluva je uzavretá akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, pričom za akceptáciu sa považuje odoslanie tovaru predávajúceho kupujúcemu alebo výslovná akceptácia predávajúceho prostredníctvom e-mailu.

3.5. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

3.6. Kúpna zmluva je uzatváraná v českom jazyku a je predávajúcim archivovaná za účelom jej riadneho plnenia a nie je prístupná tretím stranám.

3.7. Predávajúci nie je viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ust. § 1826 ods. 1 písm. e) OZ.

4. CENA TOVARU A SLUŽIEB, PLATOBNÉ PODMIENKY A NADOBUDNUTIE TOVARU KUPUJÚCIM         

4.1. Ceny tovarov a služieb (napr. poštovné, náklady spojené s dodaním tovaru) uvedené na webovej stránke sú v EUR vrátane príslušnej sadzby DPH podľa platnej legislatívy.

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uviesť variabilný symbol platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok zaplatiť kúpnu cenu predávajúcemu splnený pripísaním príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.5. Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.6. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

a) v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

b) v hotovosti na prevádzke predávajúceho na adrese Na Václavce 1369/24, 150 00 Praha 5, Smíchov;

c) bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho, a to:

Účet predávajúceho pre platby v CZK:

Číslo účtu:: 2800148870/2010, vedený u Fio Banka, a.s.,
IBAN: CZ4220100000002800148870 

Účet predávajúceho pre platby v EUR:

IBAN:CZ2920100000002900672047, vedený u Fio Banka, a.s., SWIFT: FIOBCZPPXXX;

d) bezhotovostne platobnou kartou;

e) bezhotovostne prostredníctvom platobných, či iných systému tretích osôb, a to prostredníctvom platobnej brány GoPay - zahŕňa platobné systémy Mojeplatba, Fio Banka, Platba 24, mPeníze, Reiffeisen Bank, GoPay peňaženka.

4.7. Predávajúci zasiela spolu s tovarom kupujúcemu doklad o predaji, ktorý slúži ako daňový doklad.

4.8. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru zaplatením celej jeho kúpnej ceny.

5. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

5.1. Náklady na poštovné a balné nesie kupujúci podľa spôsobu, ktorý zvolil pri objednaní tovaru. Tieto náklady sa riadi cenami uvedenými na www.zdravie-global.sk.

5.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiace o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

5.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

6.1. Kupujúci má v súlade s § 1829 ods. 1 OZ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v tejto lehote prostredníctvom e-mailu alebo písomne na adresu predávajúceho a kupujúci môže využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok.

6.2. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru (napr. prepravu) a to aj v prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

6.3. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je od kupujúceho prijal, pokiaľ sa s kupujúcim výslovne nedohovorí na inom spôsobe, ktorým kupujúcemu nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcimi skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

6.4. Kupujúci má v súlade s § 1832 OZ nárok na vrátenie finančných prostriedkov spojených s prepravou tovaru (poštovné) pri jeho nadobudnutí (nie vrátenie). Tento nárok je však iba vo výške najlacnejšie varianty ponúkané predávajúcim (aj v prípade, že kupujúci zvolil pri objednávke drahšie spôsob prepravy), pričom osobné odber nemožno považovať za taký spôsob doručenia.

6.5. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 OZ nemožno okrem iného od kúpnej zmluvy odstúpiť:

a) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu (zákazková výroba);

b) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom;

c) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

6.6. Kupujúci berie na vedomie, že ak bude vrátený tovar poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, má predávajúci nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare a je oprávnený tento nárok jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6.8. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade o tom kupujúceho informuje prostredníctvom e-mailu na adresu uvedenú v objednávke a vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi, najmä ust. § 1914 až § 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ.

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady a že v čase keď kupujúci tovar prevzal:

a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané;
b) sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa;

c) tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy;

d) je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo akosti;

e) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2. týchto obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, u použitého tovaru pre vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4. Právo kupujúceho z chybného plnenia zakladá vada, ktorú má tovar pri prevzatí kupujúcim. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich (6) mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

7.5. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

a) na odstránenie vady dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci;

b) na odstránenie vady opravou veci;

c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny;

d) na odstúpenie od zmluvy.

7.6. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho.

7.7. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese Na Václavce 1369/24, Praha 5 - 150 00.

7.8. Za okamih uplatnenia práva z chybného plnenia sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho chybný tovar.

7.9. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, IČO: 000 20 869, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

8.1. Nakladanie s osobnými údajmi je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie GDPR") upravené osobitným dokumentom nazvaným Zásady nakladania s osobnými údajmi v spoločnosti Ecovital international, s.r.o.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 25.5.2018

Ecovital international, s.r.o.

Ing. Eva Čamrová, konateľka

Zásady nakladania s osobnými údajmi v spoločnosti Ecovital international, s.r.o.

V Ecovital international, s.r.o., IČO: 24129909, so sídlom Na Václavce 1369/24, 150 00 Praha 5, Smíchov dbáme na ochranu osobných údajov. Nižšie nájdete informácie o tom (i) aké osobné údaje spracovávame najmä o našich zákazníkoch a používateľoch nášho webu, (ii) na akom základe tieto údaje spracovávame, teda či na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, (iii) na aké účely tieto údaje používame, (iv) komu ich môžeme poskytnúť a (v) aká máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov práva.

V rámci vášho využívania našich služieb zbierame rôzne typy údajov, ako sú vaše používateľské meno a heslo, vaše kontakty a ďalšie nastavenia. Takisto pozorujeme, aké produkty si prezeráte na našom webe a z akého zariadenia a aké z našich ponúk zaslaných e-mailom vás zaujali. Z uvedeného odvodzujeme ďalšie údaje o vás, aby sme vám zobrazili ponuky na mieru a v budúcnosti mohli náš web ďalej zlepšovať. Pokiaľ u nás nakúpite, alebo si vytvoríte účet, pracujeme tiež s menom a priezviskom, vašimi objednávkami a údajmi, ktoré si nastavíte vo svojom účte.

Spracovávame tieto osobné údaje:

 1. identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno a priezvisko, užívateľské meno a heslo, IČO a DIČ, ak ste podnikateľ;

 2. kontaktné údaje, čo sú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie, fakturačná adresa, popr. váš kontakt na sociálnych sieťach;

 3. údaje vo vašom účte, najmä uložené adresy a profily, nastavenia newsletterov, členstvo vo vernostných programoch, nákupný zoznam, sledovanej produkty, vaše hodnotenie produktov a služieb a vyplnené dotazníky;

 4. údaje o vašich objednávkach, teda najmä údaje o tovare a službách, ktoré ste si objednali, spôsobu doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu a údaje o reklamáciách;

 5. údaje o vašom správaní na webe, najmä tovary a služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a posúvanie obrazovky a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prezeráte, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadení, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzie a tiež údaje získané zo súborov cookies a podobných technológií pre identifikáciu zariadenia;

 6. údaje o vašom správaní pri čítaní správ, ktoré vám zasielame, najmä časy otvorenia správ a tiež údaje o zariadení, na ktorom správy čítate, ako je IP adresa az nej odvodená poloha, identifikácia zariadení, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia;

 7. odvodené údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje odvodené z vášho nastavenia, údajov o tovare a službách, ktoré si u nás nakúpite, údajov o vašom správaní na webe a údajov o vašom správaní pri čítaní e-mailov, ktoré vám zasielame; najmä ide o údaje o vašom pohlaví, veku, finančnú situáciu, nákupným správanie a vzťahu k rôznemu tovaru a službám;

 8. údaje súvisiace s využitím nášho call centra (zákazníckej podpory) alebo návštevou predajne.

Osobné údaje spracovávame na rôzne účely, a to buď:

 1. bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu plnenia právnej povinnosti, alebo

 2. na základe vášho súhlasu.

To, či môžeme vykonávať spracovanie osobných údajov bez vášho súhlasu, závisí od toho, na aký účel príslušné spracovanie smeruje a v akej pozícii voči nám vystupujete - či ste len návštevníkom nášho webu, alebo sa u nás zaregistrujete či nakúpite. Vaše údaje môžeme tiež spracovávať, ak ste adresátom tovar alebo služby, ktoré sú u nás objednané, ak s nami komunikujete alebo ak navštívite našu predajňu.

Využívanie súborov cookies

Ak používate náš web, na ktorom využívame i súbory cookies, používame vaše údaje najmä na sledovanie návštevnosti a zlepšovanie našich služieb. Ak sa u nás zaregistrujete, využívame vaše údaje pre vedenie vášho účtu a poskytovanie súvisiacich funkcií. Ak u nás nakúpite, používame vaše údaje, aby sme vybavili vašu objednávku, chránili svoje právne nároky a plnili svoje zákonné povinnosti. Tiež vám s pomocou vašich kontaktov a ďalších údajov zobrazujeme a zasielame naše prispôsobené ponuky. S vaším súhlasom odovzdávame údaje tretím stranám pre zobrazenie ponúk na ďalších weboch a tiež aby sme vám sprístupnili niektoré dodatočné služby. Na spracovanie osobných údajov sme oprávnení buď na základe plnenia zmluvy s vami, dodržiavanie právnych povinností, našich oprávnených záujmov alebo vášho súhlasu.

Pokiaľ navštívite náš web, do vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé súbory ako cookies. Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme vo vašom internetovom prehliadači alebo pevnom disku vášho počítača. Niektoré cookies nám umožňujú prepojiť vaše aktivity počas prezeranie našich stránok od chvíle, keď otvoríte okno webového prehliadača, do okamihu, keď ho zatvorte. Vo chvíli, keď zatvorte okno internetového prehliadača, sa tieto cookies vymažú. Iné zostávajú v zariadení po nastavenú dobu a aktivujú sa zakaždým, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookie vytvorila. Ďalej používame pixelové značky (tiež známe ako web beacons), čo sú malé obrázky, ktoré majú podobnú funkciu ako cookies. Oproti cookies, ktoré sú ukladané na pevnom disku vášho počítača, sú pixelové značky pevnou súčasťou webových stránok. O všetkých týchto technológiách budeme v rámci zjednodušenia v tomto dokumente ďalej hovoriť ako o cookies.

Cookies do vášho zariadenia nielen ukladáme, ale tiež čítame tie cookies, ktoré do vášho zariadenia uložil náš web. Pre jednoduchosť ďalej hovoríme iba o ukladaní.

Niektoré cookies do vášho zariadenia ukladá priamo náš web. Tieto cookies nám pomáhajú:

 • identifikovať vás pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami nášho webu a pri opätovných návštevách, napríklad aby sme si mohli zapamätať vaše prihlásenie z konkrétneho zariadenia a nežiadali vás opakovane o e-mail a heslo, aby sa vám pri nákupe nezmazal košík alebo aby sme si uložili, ktorú verziu nášho webu vám máme zobraziť, ak web ponúka v danú chvíľu viac variantov;

 • zaznamenať si, že ste nám udelili súhlas podľa tohto dokumentu, popr. či ste napr. ponúkli účasť v určitom prieskume;

 • evidovať, skúmať a odstraňovať poruchy a nefunkčné súčasti nášho webu,

 • so zaistením bezpečnosti, napríklad aby sme skúmali, či niekto iný nezneužil vaše pripojenie k nášmu webu a nejde miesto vás.

Tieto cookies a ďalšie súbory sú nevyhnutné pre riadne fungovanie našej webovej stránky. Pokiaľ vo svojom prehliadači zablokujete tieto cookies, vezmite na vedomie, že naša webová stránka nemusí fungovať správne a my vám nemusíme byť schopní poskytovať naše produkty a služby.

Ďalej do vášho zariadenia:

 • ukladáme cookies z nášho webu, ktoré nám umožňujú:

 • zobrazovať vám rôzne varianty nášho webu, ak testujeme nové funkcionality;

 • prispôsobovať pre vás obsah nášho webu, napríklad vám zobraziť prednostne produkty, ktoré ste si už prezerali, a zobrazovať vám ďalšie ponuky na mieru;

 • sledovať návštevnosť nášho webu, jeho jednotlivých stránok, vytvárať štatistiky a prehľady a hodnotiť účinnosť reklamy;

 • umožňujeme uložiť cookies tretím stranám, ktoré ich môžu použiť:

 • na získanie údajov o vašom správaní na našom webe a na ďalších webových stránkach;

 • pre zobrazenie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných webových stránkach, než je náš web;

 • k prepojeniu so sociálnymi sieťami ako Facebook, vrátane automatického prihlásenia, zabezpečenie funkcií ako je tlačidlo "Páči sa mi to" alebo odoslanie notifikácií súvisiacich s vykonanou objednávkou prostredníctvom služby Messenger a zobrazenie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy na týchto sociálnych sieťach a iných webových stránkach, než je náš web.

Za účelom zobrazenia prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných webových stránkach, než je náš web, tiež odovzdávame reklamným a sociálnym sieťam údaje o vašom správaní na webe. Takým partnerom však neposkytujeme vaše identifikačné údaje.

V prípade nesúhlasu s používaním cookies a údajov získaných prostredníctvom našich webových stránok, ktoré využívajú technológie cookies na účely uvedené vyššie, máte možnosť zablokovať používanie technológie cookies príslušným nastavením svojho internetového prehliadača alebo iného počítačového programu (tj. Nastavte svoj internetový prehliadač alebo iný počítačový program tak , aby blokoval, resp. zakazoval / nepovoľoval, použitie technológie cookies).

Spracovanie údajov návštevníkov webu

Ak navštívite náš web www.zdravie-global.sk, spracovávame údaje o vašom správaní na webe na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) na účely:

 • získanie informácií, na základe ktorých pre vás môžeme web v budúcnosti vylepšiť, aby sa vám u nás nakupovalo ešte lepšie; naším oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb pre vás;

 • vytváranie štatistík a prehľadov, najmä sledovanie návštevnosti nášho webu, jeho jednotlivých stránok a meranie účinnosti reklamy; naším oprávneným záujmom je tu meranie efektivity nášho webu a výdavkov na reklamu; na tento účel môžeme z vášho správania na webe získavať ďalšie odvodené údaje a na tento účel ich použiť;

 • testovanie nových funkcií a aplikácií pred ich zhodnotením, najmä aby sme predišli problémom s funkčnosťou týchto noviniek v skutočnej prevádzke, ktoré by mohli zhoršiť váš zážitok z nakupovania u nás; naším oprávneným záujmom je tu bezproblémová funkčnosť našich služieb pre vás;

 • predchádzanie útokov na náš web a ohrozenie jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dát; naším oprávneným záujmom je tu bezproblémová funkčnosť našich služieb pre vás a bezpečnosť vašich dát.

Údaje o vašom správaní na webe nezískavame iba z cookies. Dopĺňame je tiež o údaje:

 • IP adresa vášho zariadenia (adresa vášho zariadenia, pomocou ktorej komunikujete s inými zariadeniami v sieti internet);

 • operačný systém vášho zariadenia, jeho verzie a jazykové nastavenie;

 • prehliadač, ktorý na svojom zariadení používate, jeho verzie a jazykové nastavenie;

 • adresa webovej stránky (URL adresa), z ktorej prichádzate na náš web.

Pre tieto účely osobné údaje používame na obdobie maximálne 38 mesiacov, pričom po túto dobu údaje uchovávame iba v pseudonymizované podobe. Proti tomuto spracovanie máte právo uplatniť námietku.

Údaje o vašom správaní na webe tiež spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu), a to za účelom vytvárania prispôsobených ponúk a cielených reklám, ktoré vám zobrazíme na webe. Naším oprávneným záujmom je tu maximálne personalizovaná a efektívne ponuka pre vás. Menované údaje na tento účel tiež obohacujeme pomocou analýzy a získavame z nich odvodené údaje. Podľa týchto údajov tiež rozčleňuje naše užívateľa do rôznych skupín, kedy každá skupina dostane vlastnú špecifickú ponuku. Pokiaľ u nás následne nakúpite, využívame pre tieto účely navyše údaje o vašich objednávkach.

Pre prispôsobenie ponúk a cielených reklám používame údaje o vašom správaní na webe po dobu 1 mesiaca.

Ak si vytvoríte účet na webe www.zdravie-global.sk, spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše nastavenia a údaje o vašich objednávkach (pokiaľ u nás neskôr nakúpite), na základe plnenia zmluvy s vami (bez vášho súhlasu), aby sme mohli viesť váš užívateľský účet. Zmluva, o ktorú sa naša spracovanie opiera, vzniká vytvorením vášho účtu. Pre tento účel osobné údaje používame po dobu existencie vášho účtu, ktorý môžete kedykoľvek vymazať.

Ak si vytvoríte účet na webe www.zdravie-global.sk, spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše nastavenie, údaje o vašich objednávkach (pokiaľ u nás neskôr nakúpite, a to aj keď nakúpite bez prihlásenia) a údaje o vašom správaní na webe a správanie pri čítaní e-mailov aj na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu), a to za účelom:

 • získanie informácií, na základe ktorých pre vás môžeme naše služby v budúcnosti vylepšiť, aby sa vám u nás nakupovalo ešte lepšie, najmä zisťovanie vašej spokojnosti s našimi službami; naším oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb pre vás a

 • poskytovanie ponúk na mieru a cielenej reklamy, ktorú vám môžeme zaslať e-mailom, textovou správou, pomocou sociálnych sietí, oznámiť ich po telefóne alebo inými elektronickými prostriedkami, zaslať vám ich poštou alebo zobraziť na našom webe; tieto ponuky sa môžu týkať tak našich produktov a služieb, tak produktov a služieb tretích strán; naším oprávneným záujmom je tu efektívne propagácie našich produktov a služieb.

Pokiaľ u nás ako fyzická osoba nakúpite, spracovávame vaše osobné údaje na základe plnenia zmluvy s vami (bez vášho súhlasu), za účelom vybavenia vašej objednávky vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach. Pokiaľ u nás máte užívateľský účet, môžeme na tento účel použiť aj vaše nastavenia.

Ak u nás nakúpite ako zástupca právnickej osoby, spracovávame tie isté údaje za rovnakým účelom na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v uzatvorenie a plnenie zmluvy s osobou, ktorú zastupujete.

To, že tieto údaje použijeme za účelom vybavenia vašej objednávky, znamená, že ich použijeme najmä:

 • aby ste mohli dokončiť svoju objednávku na webe, napríklad aby sa vám neodstránili tovar vložený do košíka, alebo údaje z rozpracovanej objednávky;

 • aby sme s vami mohli o objednávke komunikovať, napríklad vám zaslať jej potvrdenie alebo vás upozorniť na odoslanie tovaru;

 • pre potreby doručenie tovaru; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje odovzdať aj našim prepravným partnerom, a to výlučne pre potreby dodanie tohto tovaru;

 • v súvislosti s reklamáciou objednaného tovaru alebo služby; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje odovzdať tiež dodávateľmi tovaru.

Pre tento účel osobné údaje používame po dobu nevyhnutnú na vybavenie vašej objednávky, popr. vybavenie zmluvného požiadavke, ako je reklamácia.

Pokiaľ u nás nakúpite, uchováme vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach na základe nášho oprávneného záujmu (bez vášho súhlasu) za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly. Našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb.

Ďalej spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše nastavenia a údaje o vašich objednávkach (pokiaľ u nás neskôr nakúpite) na účely:

 • získanie informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, aby sa vám u nás nakupovalo ešte lepšie, najmä zisťovanie vašej spokojnosti s našimi službami; naším oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb pre vás a

 • prispôsobenie funkcií nášho webu vašich potrieb, napríklad aby sme vám mohli pri nákupe ponúknuť najbližšej pobočky a odberné miesta, a to na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zlepšovaní a prispôsobenie našich služieb; na tento účel spracovávame tiež vašu IP adresu a z nej odvodenú polohu,

 • poskytovaním ponúk na mieru a cielené reklamy, ktoré vám môžeme zaslať emailom, textovou správou, pomocou sociálnych sietí, oznámiť ich po telefóne alebo inými elektronickými prostriedkami alebo vám ich zaslať poštou; naším oprávneným záujmom je tu efektívne propagácie našich produktov a služieb.

S cieľom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, spracovávame údaje počas trvania premlčacej doby 3 roky a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení.

Pre ostatné uvedené účely osobné údaje používame najviac po dobu 6 mesiacov.

Proti týmto spracovaním realizovaným na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

V prípade, že osobné údaje spracovávame na základe zákonom stanovenej povinnosti, potom nemusíme mať pre takéto spracovanie váš súhlas. Na tomto právnom základe spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o objednávkach, a to z dôvodu dodržiavania najmä nasledujúcich zákonov:

 • zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník,

 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa,

 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z pridanej hodnoty,

 • zákona č. 563/1991 Sb., o účtovníctve.

Pre tieto účely osobné údaje používame po dobu najviac 10 rokov od vydania posledného dokladu k vašej objednávke.

Spracovanie údajov adresátov tovarov či služieb, ktoré sú u nás objednané

Ak ste adresátom tovar alebo služby, ktoré sú u nás objednané, spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje:

 • na základe nášho oprávneného záujmu na prípravu, uzavretie a plnenie zmluvy s naším zákazníkom; splnenie tejto zmluvy je tiež naším oprávneným záujmom;

 • na základe nášho oprávneného záujmu na získanie informácií, na základe ktorých budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, alebo informácií pre vytváranie našich vnútorných štatistík a prehľadov; naším oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb pre našich zákazníkov;

 • za účelom plnenia právnych povinností najmä podľa zákona č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty a zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve;

 • za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly; našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb.

Pre prípravy, uzavretie a plnenie zmluvy s naším zákazníkom osobné údaje používame po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky. Po uplynutí tejto doby údaje ďalej uchováme na základe nášho oprávneného záujmu za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, a to počas trvania premlčacej doby 3 roky a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení. Našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb. Na účely plnenia právnych povinností osobné údaje používame počas maximálne 10 rokov k príslušnej objednávke. Proti tomuto spracovanie na základe opravného záujmu máte právo uplatniť námietku.

Spracovanie údajov pri komunikácii rôznymi kanálmi

Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov, najmä prostredníctvom call centra (zákazníckej podpory), e-mailu, chatovacích nástrojov a sociálnych sietí, budeme spracovávať vaše identifikačné a kontaktné údaje a záznamy o prebehnutej komunikácii na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) na účely:

 • vybavenie vašich požiadaviek; ak ste u nás nakúpili a vašu požiadavku sa vzťahuje k objednávke, môžeme toto spracovanie realizovať na základe plnenia zmluvy s vami;

 • evidencia vašich požiadaviek, aby sme ich mohli kontrolovať, že je plníme riadne a včas;

 • preukazovaní, že sme vašu požiadavku prijali a vybavili, napr. keď u nás touto cestou objednáte nejaký tovar alebo uplatníte reklamáciu;

 • ich analýzy pre zlepšovanie kvality našich služieb.

Pre tieto účely osobné údaje uchovávame po dobu 3 mesiacov. Pokiaľ u nás urobíte pomocou niektorého z kanálov objednávku, môžeme údaje uchovať pre ochranu právnych nárokov počas trvania premlčacej doby 3 roky a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení. Proti spracovanie na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

Kto vaše osobné údaje spracúva a komu je odovzdávame?

Väčšinou spracovávame vaše údaje pre vlastné účely ako ich správca. V takom prípade vaše údaje odovzdávame našim partnerom za účelom zaistenia platby, prepravy a ďalších náležitostí vašej objednávky. Údaje tiež odovzdávame našim spracovateľom, ktorí ich spracovávajú podľa našich pokynov. S vaším súhlasom môžeme údaje odovzdať tiež reklamným a sociálnym sieťam pre zobrazenie reklamy na mieru na ďalších weboch.

Všetky spomenuté osobné údaje my ako správca. To znamená, že my stanovujeme zhora vymedzené účely, pre ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať tiež ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v úlohe správcu, a to v súvislosti vybavovaním vašej objednávky našim partnerom, ktorí sa na tomto vybavenie podieľajú,

 • prepravným partnerom, ak vám doručujú vašu objednávku;

 • na základe vášho súhlasu reklamným a sociálnym sieťam.

Aká máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov práva?

Právo na prístup

Jednoducho máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, komu je odovzdávame, kto je mimo nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. Ak si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú z našej strany spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov, pričom prvý kópiu vám poskytneme bezplatne a ďalšie kópie už s poplatkom.

Právo na opravu

Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili.

Právo na výmaz

V určitých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, že je splnená niektorá z nasledujúcich dôvodov:

 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali;

 • odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, ku ktorých spracovanie je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať;

 • využijete svoje právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme alebo

 • domnievate sa, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

Aj keď pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená to, že ihneď zmažeme všetky vaše osobné údaje. Toto právo sa totiž nepovoľuje, že spracovanie vašich osobných údajov je naďalej potrebné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracovanie

V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania - v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť keď:

 • popierate presnosť osobných údajov, ako sa dohodneme, aké údaje sú správne;

 • vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenia (napr. ak očakávate, že by ste nám v budúcnosti takéto údaje rovnako poskytli);

 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo

 • vznesiete námietku proti spracovaniu. Po dobu, po ktorú šetríme, ak je vaše námietka oprávnená, sme povinní spracovanie vašich osobných údajov obmedziť.

Právo na prenosnosť

Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach.

Právo namietať proti spracovaniu

Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu. Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme vaše osobné údaje spracovávať bez ďalšieho; v ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

Právo podať sťažnosť

Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávaným spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Ako možno uplatniť jednotlivé práva?

Všetky vaše žiadosti, komentáre či otázky týkajúce sa použitia vašich osobných údajov, resp. uplatnenie vašich práv, prosím smerujte na adresu sídla spoločnosti Na Václavce 1369/24, 150 00 Praha 5, Smíchov alebo je zasielajte e-mailom na adresu info@zdravie-global.sk.

Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti vašej požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takom prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnenie vás samozrejme budeme informovať.

Okrem účelu, spôsobu a rozsahu popísaných v týchto zásadách nebudeme Vaše osobné údaje akokoľvek ďalej spracovávať či odovzdávať ďalším stranám, ak to nebude vyžadovať naše právne povinnosť.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 25. 5. 2018.

Ecovital international, s.r.o.

Ing. Eva Čamrová, konateľka

Obchodné podmienky k stiahnutiu tu.

Formulár na „odstúpenie od zmluvy“ na stiahnutie tu.


 • 18. 07. 2024
  • Veľmi rýchle dodanie :o)
  • Cena výrobku a rýchlosť dodania :o)
 • 17. 07. 2024
  • Rýchle dodanie
   Dobre ceny
 • 17. 07. 2024
  • Rýchlosť,komunikácia,ochota
   Rýchlost,komunikácia,ochota
 • 15. 07. 2024
  • Na to, že obchod je český bolo dodanie tovaru promptné. Som spokojný
  • Rýchle dodanie